اسلام شناسی 141 ــ اسلام و حقوق بشر 17

بسیار روشن است به لحاظ طبیعی، هیچ نوع تبعیضی برای هیچ انسانی وجود نداشته و بلکه برتری انسانها به فضائل اخلاقی و تقوای الهی است که آنها را از یکدیگر جدا می دارد. ولی در عین حال چون همه انسانند باید حقوق انسانی در مورد همۀ آنها رعایت شود.

اسلام شناسی 140 ــ اسلام و حقوق بشر 16

انسان به دلیل داشتن این ویژگی ها، از جمله آزادی تکوینی و اراده و اختیار، در مسیری قرار گرفته که خود او باید گزینش و انتخاب کند و در صورتی که مسیر به سوی هدف مقدس را انتخاب نماید، خود را به آن هدف مقدس خواهد رساند و در صورت انحراف از این مسیر، نخواهد توانست از ظرفیت ها و استعدادهای وجودی خود بهره جوید.

خانواده در قرآن کریم 16 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

حجاب زن مسلمان تظاهر نیست؛ وظیفه ی دینی است.

اسلام شناسی 139 ــ اسلام و حقوق بشر 15

قرآن در آیات بسیاری تاکید می کند که انسان باید به واسطه عقل، تعقل کند و فهم صحیح نسبت به موضوع انسان، خدا و جهان، داشته باشد. اگر عقل به عنوان یک موهبت بزرگ الهی مورد قدردانی قرار گیرد و جامعه بشری به حکم عقل رفتار کند، بسیاری از مسائل مربوط به انسان حل می شود

فاطمه زهرا (س) کانون وحدت مسلمانان و الگویی برای جهانیان

سیره حضرت زهرا (س) و جایگاه آن وجود ارزشمند نه فقط از سوی مسلمانان بلکه توسط دانشمندان غربی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا فاطمه زهرا (س) یک چهره بین المذاهبی و بین الادیانی است.

خانواده در قرآن کریم 14 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

عفّت پیش از ازدواج موجب گرمی زندگی پس از آن است.

اسلام شناسی 138 ــ اسلام و حقوق بشر 14

انسان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است و هر کدام دارای حقوقی است که باید با توجه به شأن و جایگاه او به درستی آنها را شناخت و قوانین مناسب این دو جایگاه را تدوین کرد. البته نباید هر جنبه را فدای دیگری نمود، بلکه باید مسئولیتهای هر دو جنبه را حفظ نمود.

خانواده در قرآن کریم 13 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

آنها که با سکوت از کنار قتل سه دانشجوی پسر و دختر مسلمان عبور می کنند از عشق حقیقی محرومند و صداقت ندارند.

اسلام شناسی 137 ــ اسلام و حقوق بشر 13

بسیار روشن است که در زندگی جمعی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و دستیابی همه افراد به حقوق خود، قوانینی وضع می شود تا جلوی هر نوع هرج و مرجی گرفته شود. ضرورت چنین قانونی نزد همگان پذیرفته شد و پایبندی به قانون هم از هر جهت مورد تاکید قرار گرفته است و حتی در کشورهایی که آزادی فردی را با مبنای لیبرالیسم پذیرفته اند، این شرط قرار داده شده که نباید این آزادی، به فرد و یا گروهی آسیب برساند.

اسلام شناسی 135 ــ اسلام و حقوق بشر 11

رابطۀ اخلاق و استیفای حقوق انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین جهت است که پیامبران الهی به عنوان مصلحان جامعه بشری برای توسعه مکارم و محاسن اخلاق آمده تا جامعه به رشد فراگیر و پایدار نائل شود.

  • تعداد رکوردها : 211