خانواده در قرآن کریم 19 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

عبادت خانواده را نیرومند، مستحکم و با نشاط تر می سازد.

اسلام شناسی 150 ــ اسلام و حقوق بشر 26

اسلام بر اصل تشکیل خانواده تأکید بسیاری می کند و در این زمینه، هم به اهمّیت ازدواج و آثار تربیتی و روحی و روانی آن اشاره می نماید و هم قواعدی را برای تثبیت و تقویت خانواده مورد تأکید قرار می دهد.

اسلام شناسی 149 ــ اسلام و حقوق بشر 25

ازدواج ضمن آنکه موجب انس و آرامش و تأمین نیازهای طبیعی به صورت صحیح و مشروع می شود، باعث تقویت فضیلت اخلاق نیز می شود و در سایۀ ازدواج، زن و مرد به عفت فردی ـ اجتماعی نائل می شوند و جلوی هر طغیانی و سرکش گرفته می شود.

خانواده در قرآن کریم 18 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

تشکیل خانواده موجب توسعه در عبادت خدای سبحان است.

اسلام شناسی 146 ــ اسلام و حقوق بشر 22

جایز نیست هیچ فردی از انسانها را مورد آزمایشهای طبی و علمی قرار داد، مگر با رضایت خود او و مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد و وضع قوانین استثنایی که امور ممنوعه فوق را در اختیار سلطه های اجرائی قرار بدهد نیز جایز نیست.

اسلام شناسی 145 ــ اسلام و حقوق بشر 21

اسلام وقتی به موضوع حیات انسان می پردازد بیشترین دفاع را در هر مرحله از او دارد، مانند آنکه جائز نیست بر انسانی جنین را سقط نماید؛ بلکه اگر سقط شد، بر اساس مدّتی که نطفه در رحم مادر قرار گرفته و مراحل رشد را طی نموده است، باید دیه پرداخت شود.

اسلام شناسی 144 ــ اسلام و حقوق بشر 20

رابطه میان حیات و آزادی و امنیّت از نظر اسلام بسیار دقیق و عمیق است؛ زیرا حیات و زندگی مادّی برای رسیدن به حیات معقول است.

خانواده در قرآن کریم 17 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

تشکیل خانواده به کار و فعالیت های اقتصادی رونق می دهد.

اسلام شناسی 143 ــ اسلام و حقوق بشر 19

انسان در عین حال که به لحاظ فردی آزاد است، امّا این به این معنا نیست که هر کاری را اگر انجام داده با تحسین و تکریم مواجه شود، بلکه انسان با شکستن قوانین الهی در حوزه فردی خود را از موهبت های معنوی چون آرامش روحی و مانند آن محروم می سازد و بالطبع با مشکلاتی چون افسردگی، بی هویتی و دل مردگی مواجه خواهد شد و این بدترین آسیبی است که انسان به دست خود برای خویشتن فراهم می نماید

اسلام شناسی 142 ــ اسلام و حقوق بشر 18

از دیدگاه قرآن نابودی حیات مادّی و معنوی چه از سوی خود فرد و چه از طرف دیگران ممنوع است؛ چراکه هم حیات از جانب خدا به آدمی ارزانی شده است و هم باید به عنوان یک وظیفۀ انسانی حق حیات مورد احترام باشد و نباید به آن صدمه وارد گردد.

  • تعداد رکوردها : 211